Εξυπηρέτηση πελατών - Όροι χρήσης

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους υπηρεσιών και χρήσης της ιστοσελίδας (οι «Όροι»). Η χρήση και η πραγματοποίηση αγορών από τον παρόντα ηλεκτρονικό χώρο προϋποθέτει την κατανόηση από μέρους σας των Όρων και ισοδυναμεί με την εκ μέρους σας αποδοχή τους.  

Οι Όροι υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι Όροι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και θα θεωρούνται δεσμευτικοί για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μετά την δημοσίευση.  

Οι παρόντες Όροι είναι ανεξάρτητοι, με την έννοια ότι η ακυρότητα ενός από αυτούς δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του συνόλου των Όρων.  

Παραγγελίες προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρηση γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το πρόσωπο που αποστέλλει την παραγγελία, είναι ενήλικο και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα παραγγελίας της επιχείρηση πιστοποιείτε ότι είστε ενήλικας και έχετε το ανωτέρω δικαίωμα. 

Η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει ή να αρνείται να προχωρήσει στην διαδικασία αποστολής μιας παραγγελίας, κατά την κρίση της, υπό τον όρο της πλήρους επιστροφής του ποσού που τυχόν πληρώθηκε.  

Στο μέτρο του επιτρεπτού με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο, η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνη της σχετικά με εγγυήσεις ρητές ή σιωπηρές που αφορούν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας. Δεν φέρει δε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε τρίτους από την χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.  

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων που ενδέχεται να περιέχονται, και να μεταβάλλει, να αναβαθμίζει ή να συμπληρώνει το περιεχόμενο αυτής. Περιορισμός της ευθύνης 

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημία οικονομική ή μη, ή αποζημίωση που μπορεί να ανακύψει από την χρήση των πωλούμενων προϊόντων.  

Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια της παρούσης ιστοσελίδας από ιούς ή άλλα προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για καμία απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει από την περιήγηση στην ιστοσελίδα ή από την αδυναμία του χρήστη όπως κάνει ορθή χρήση αυτής. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Η νομική ισχύς και εφαρμογή των παρόντων Όρων θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και για οποιαδήποτε αντιδικία μεταξύ των μερών η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το stefos.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της επιχείρησης «Στέφος Χρήστος & ΣΙΑ ΕΕ – Εμπορία Λιανικής και Χονδρικής ειδών κοσμημάτων & ωρολογίων» (στο εξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περικλέους 40 & Θησέως, Αθήνα Ελλάδα (ΑΦΜ 093725142 / Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών). Κάθε χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

H  Εταιρεία παραθέτει στην ιστοσελίδα της και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων, την τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο πληρωμής. Τα προϊόντα, παρουσιάζονται περιγραφικά, με τις διαστάσεις, τα διαθέσιμα χρώματα, το υλικό κατασκευής τους και με πολλαπλές φωτογραφίες, καθώς και ο χρόνος παράδοσης. Βλέπετε επίσης εικόνες από παρεμφερή προϊόντα της ιδίας κατηγορίας που ίσως να σας ενδιαφέρουν.  

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι τροποποιημένοι όροι θα έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ανάρτηση των νέων όρων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλες οι τιμές που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), του 24 %.  Στην περίπτωση που είστε έμπορος και έχετε συνδεθεί με τα στοιχεία σας οι τιμές εμφανίζονται χωρίς τον Φ.Π.Α., ο οποίος προστίθεται στο τέλος της παραγγελίας σας. 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής και συσκευασίας. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την διαδικασία της παραγγελίας και προστίθενται στο κόστος πριν την τελική αποδοχή από τον πελάτη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάθε εικονιζόμενο προϊόν θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Χρόνοι παράδοσης αναφέρονται επίσης. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. Και στην περίπτωση που δεν υπαναχωρήσει, αλλά προβεί στην παραλαβή του προϊόντος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής.  

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της Εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.  

Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η Εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο χρήστης μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων του στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της Alpha Bank. Εάν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της απαιτείται άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί για την διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής, αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, και ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας, είναι δυνατόν να ισχύσουν έξοδα αποστολής, ακόμη και αν λόγω του ύψους της ακυρωθείσας παραγγελίας δεν προβλέπονταν έξοδα.  

Για τις πληρωμές μέσω πιστωτικής, χρεωστικής και προππληρωμένης κάρτας (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express), η Εταιρεία συνεργάζεται με την Τράπεζα ALPHA BANK που διαθέτει πρωτόκολλα επικοινωνίας και μηχανισμούς ταυτοποίησης που διασφαλίζουν την ασφάλεια κάθε συναλλαγής.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express), διαδικασία on-line αγοράς. 

Η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με την Alpha Bank, www.alphabank.gr, η οποία χρησιμοποιεί το παγκόσμιο πρότυπο για την προστασία των καταναλωτών που ονομάζεται Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Κατά την διαδικασία χρέωσης της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας σας on-line, αποχωρείτε από τον διαδικτυακό τόπο www.stefos.gr και μεταβαίνετε στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο της Alpha Bank www.alphabank.gr όπου και καταχωρείτε τα στοιχεία της κάρτας σας. 

Η πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη σας κάρτα διασφαλίζεται από την Τράπεζά σας (βλ. Verified by Visa, MasterCard SecureCode).  

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, επαναφέρεστε αυτόματα στην διεύθυνσή μας, www.stefos.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διακίνηση των δεδομένων μέσω του Alpha e-Commerce της Alpha Bank διασφαλίζεται με τον πιο εξελιγμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) και ισχυρής κρυπτογράφησης 128bit. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται απαραβίαστα για τις εφαρμογές μέσω του διαδικτύου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας σας. 

Ενημερώστε μας για το ακριβές ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο κουδούνι της κατοικίας ή της επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή παραλαβή των προϊόντων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κατάργηση ή σε αλλαγή των χαρακτηριστικών των προϊόντων της καθώς και των τιμών τους χωρίς προειδοποίηση. Ισχύει η τιμή του προϊόντος κατά την χρονική στιγμή της παραγγελίας, όχι κατά την στιγμή της παράδοσης. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.  

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής περιγραφή και απεικόνιση των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας ως προς την όψη, το χρώμα και την υφή του υλικού και δεν ευθύνεται για την ποιότητα της εικόνας των προϊόντων μας στην οθόνη του υπολογιστή σας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η Εταιρεία δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.  

Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Εταιρείας και αποδοχής από πλευράς του χρήστη.  

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων του www.stefos.gr. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.  

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του χρήστη. Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.  

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να εκτελούνται ορθά οι παραγγελίες (εξόφληση και παράδοση) να εξακριβώνεται η ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία.  

Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες μέσω κάρτας, απαιτείται συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο, διαβιβάζεται και ελέγχεται μόνο από την Τράπεζα ALPHA BANK. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και την Τράπεζα ALPHA BANK για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.  

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες και τα οποία αποστέλλονται από το site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό σας σύστημα και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. 

Τα cookies έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, γι αυτό ανά τακτά διαστήματα θα ζητάμε ξανά την άδειά σας για τη χρήση τους. Επίσης, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν αφορούν την ταυτότητά σας, αλλά του υπολογιστή σας- γι αυτό και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας. 

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τα cookies που συλλέγουμε εμείς περιέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της, ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. 

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του site και της εφαρμογής app με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε Google Analytics Cookies, τα οποία δίνουν στη μηχανή αναζήτησης ανώνυμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στο website μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες μας και να βελτιώσουμε το website μας. Και πάλι, οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών στο website, τη διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες σελίδες επισκέφτηκαν κλπ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

3. Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies;

Αν θέλετε να αφαιρέσετε εντελώς ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Google Chrome, Mozilla etc). Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, επομένως ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/